Non-Immigrant O Visa

วีซ่าแต่งงานสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการอยู่ในประเทศไทย

วีซ่าแต่งงาน หรือวีซ่าติดตามสามี - ภรรยา ชาวไทย สำหรับชาวต่างชาติที่จดทะเบียนสมรสกับชาวไทยและต้องการพำนักอยู่ในประเทศไทย

 • วีซ่าประเภทนี้สามารถอยู่ประเทศไทยได้ 90 วัน ออกโดยสถานเอกอัครราชฑูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยในประเทศที่ผู้ติดตามนั้นถือสัญชาติอยู่
 • การขอต่อวีซ่าครั้งต่อไป ผู้ติดตามจะต้องยื่นล่วงหน้าก่อนอายุวีซ่าหมดอย่างน้อย 45 วัน โดยจะขอขยายเวลาการพักอาศัยได้สูงสุด 1 ปี ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในประเทศไทย หากต้องการเดินทางออกนอกประเทศจะต้องทำ Re-Entry ทุกครั้ง เพื่อรักษาสิทธิ์หลังจากกลับมาจากต่างประเทศ หากไม่ทำ Re-Entry ก่อนเดินทางออกนอกประเทศ วีซ่าของท่านจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
 • วีซ่า Non-Immigrant type O กรณีติดตามคู่สมรส ไม่อนุญาตให้ทำงานในประเทศไทยตามกฎหมาย หากต้องการที่จะทำงานในประเทศไทย ควรขอวีซ่าประเภท “B” และต้องมีใบอนุญาตทำงาน

Non-Immigrant O Visa
สำหรับใครบ้าง

ทั้งที่มีสามีชาวไทยและภรรยาชาวไทย

มีการอุปการะเลี้ยงดูชาวไทยตามกฎหมาย

ครอบครัวของชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงาน มี Work Permit ในไทย

ผู้เกษียณอายุ มีอายุมากกว่า 50 ปี และถือวีซ่า NON-O Retirement Visa

เอกสารที่ต้องใช้

หน้าข้อมูลส่วนตัว รอยตราประทับขาเข้า, รอยตราอนุญาตขออยู่ต่อ (ถ้ามี), บัตรขาออก (ตม.6)

 • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประจำตัวพนักงาน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ 
 • ทะเบียนการสมรส (คร.2)
 • ใบสำคัญการสมรส (คร.3)
 • สำเนาหนังสือรับรองสถานภาพการสมรสก่อนจดทะเบียน (สำเนาหนังสือความเป็นโสดของคนต่างด้าว) หากไม่มี สามารถขอคัดสำเนาจากสำนักงานเขต หรือ ที่ว่าการอำเภอที่ทำการจดทะเบียนสมรส)
 • ทะเบียนฐานะความเป็นครอบครัว (คร.22) และ ทะเบียนสมรสในต่างประเทศ
 • หนังสือรับรองจากส่วนราชการ สถานทูต หรือสถานกงสุล ของคนต่างด้าวในประเทศไทยหรือต่างประเทศ แสดงว่าเป็นส่วนแห่ง ครัวเรือน
 • แสดงรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า 40,000 บาท โดยรับรอง จากสถานทูตหรือสถานกงสุลของ ผู้ยื่นคำขอประจำประเทศไทย หรือต่างประเทศ พร้อมแสดงหลักฐานอ้างอิงที่มาของรายได้ หรือ แสดงหนังสือรับรองยอดเงินฝากจากธนาคารในประเทศไทย เป็นภาษาไทย  (เรียน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)
 • หรือสำเนาบัญชีเงินฝากออมทรพัย์หรือประจำ ไม่น้อยกว่า 400,000 บาท

(โดยผ่านการรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานมาแล้วไม่เกิน 1 เดือน)

หรือหนังสือรับรองจากเจ้าบ้าน พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน,บัตรประชาชน และรับรองสำเนา โดยเจ้าบ้าน หรือ สัญญาซื้อขาย , ทะเบียนบ้าน และแสดงแผนที่ บ้านหรือคอนโด และใบเสร็จรับเงินค่าเช่าบ้าน สามเดือนย้อนหลัง

ติดต่อสอบถาม Click เลย โปรโมชั่นพิเศษรอคุณอยู่

โทร : 099-832-5334

Line Id : adminll

ดำเนินการไม่ผ่าน เรายินดีคืนเงิน