วีซ่าทำงาน Visa Non-B หรือ Non-Immigration Visa Business หรือวีซ่าประเภทธุรกิจ

Visa Non-B or Non-Immigration Visa Business
Work Visa in Thailand

วีซ่าทำงาน Non-B คืออะไร? / What is a Non-B visa?

 • Visa Non-B หรือ วีซ่าธุรกิจ เป็นวีซ่าที่ออกให้กับชาวต่างชาติที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้ามายังประเทศไทยเพื่อการทำงาน ติดต่อธุรกิจ หรือการเข้าร่วมประชุมภายในประเทศไทย โดยสามารถใช้พำนักอยู่ในประเทศไทยได้ไม่เกิน 90 วันต่อครั้ง โดยหากมีความประสงค์จะอยู่นานกว่า 90 วัน สามารถต่ออายุเป็น 1 ปีได้ก่อนวีซ่าหมดอายุ 30 วัน

 • Visa Non-B or Business Visa is a visa issued to foreigners who want to travel to Thailand for work, business or to attend meetings in Thailand. You can stay in Thailand no more than 90 days at a time. If you intend to stay longer than 90 days, you can extend your stay to 1 year, and can do it before the visa expires 30 days.
 • ชาวต่างชาติที่มีความประสงค์จะทำงานในประเทศไทยนอกจากขอวีซ่า Visa Non-B แล้ว ใบอนุญาตทำงาน หรือ Work permit ก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกัน ต่างชาติต้องใช้ทั้งสองเอกสารนี้ควบคู่กันเพื่อทำงาน, ติดต่อธุรกิจ, หรือทำธุรกรรมต่าง ๆ ในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

 • Foreigners who want to work in Thailand, in addition to applying for a Visa Non-B visa, Work permit is also necessary. Foreigners must use these two documents together to work, conduct business, or conduct transactions in Thailand legally.

• Work permit หรือ ใบอนุญาตทำงาน คือ ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย จะออกให้แก่ต่างชาติ ที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทย

• Visa Non-B หรือ วีซ่าธุรกิจ คือ ใบอนุญาตเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อทำงาน ออกโดยสถานกงสุลไทยกระทรวงต่างประเทศ

• Work Permit is a permit to work in Thailand. will be issued to foreigners will come to work in Thailand.

• Visa Non-B is a permit to travel to Thailand for work. Issued by the Thai Consulate, Ministry of Foreign Affairs.

ขั้นตอนดำเนินการ การขอวีซ่า

1. ติดต่อเจ้าหน้าที่

โทร 099-832-5334, Line Id : adminll เพื่อรับข้อมูลการดำเนินการขอวีซ่าทำงาน

2. ชำระค่าดำเนินการ

แบ่งชำระเป็น 2 งวด งวดละ 50%
ชำระค่าดำเนินการงวดที่ 1 เริ่มดำเนินการ

3. จัดส่งเอกสาร

จัดส่งเอกสารที่ต้องใช้ ทีมงานดำเนินการเอกสารของกรมทุกรายการ

4. นัดหมายยื่นวีซ่า

ทีมงานดำเนินการเอกสารพร้อมเช็คเอกสารลูกค้า ชำระงวดที่ 2 50% นัดคิวยื่นวีซ่า

5. ยื่นวีซ่า

ทีมงานพาไปยื่นวีซ่าดำเนินการเรียบร้อย

6. ผลออกรับวีซ่า

กรมพิจารณาเรียบร้อย นัดหมายรับวีซ่า

Steps to apply for Non-B Visa

1. Contact us

Call +6699-832-5334, Line Id : adminll To receive information on Visa processing.

2. Pay processing fee

Divided into 2 payment, 50% each
1st payment for start the process.

3. Send the documents

Send required documents and our team processes all documents.

4. Make an appointment to apply for a Visa

2nd payment, 50% and make an appointment to apply for a visa.

5. Apply for a Visa

6. Get a Non-B Visa

Make an appointment to receive a Non-B Visa.

แบบธรรมดา

6,990 บาท
 • ดำเนินการ 7 วันทำการ
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเตรียมเอกสาร
 • กรอกแบบฟอร์มทุกฉบับ
 • จัดทำหนังสือชี้แจงทุกฉบับ
 • ทำแผนที่บริษัทแบบลงกราฟฟิก
 • ตรวจสอบและจัดเอกสารทุกฉบับ
 • นัดวันยื่นเอกสาร
 • ให้คำปรึกษาตลอดการดำเนินการ
 • ติดตามผลหลังการยื่นวีซ่า

แบบ VIP

9,990 บาท
 • ดำเนินการ 3-5 วันทำการ
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเตรียมเอกสาร
 • กรอกแบบฟอร์มทุกฉบับ
 • จัดทำหนังสือชี้แจงทุกฉบับ
 • ทำแผนที่บริษัทแบบลงกราฟฟิก
 • ตรวจสอบและจัดเอกสารทุกฉบับ
 • นัดวันยื่นเอกสาร
 • ให้คำปรึกษาตลอดการดำเนินการ
 • ติดตามผลหลังการยื่นวีซ่า
 • มีทีมงานยื่นวีซ่าให้ลูกค้า (ลูกค้าไปแสดงตัวท่านั้น)
 • ฟรี ฟังผลวีซ่าและรับวีซ่า (ลูกค้าไม่ต้องไป)
 • ฟรี จัดส่งวีซ่าถึงบ้าน