จดทะเบียนขอใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว

หากคุณลูกค้ากำลัง ต้องการจดทะเบียนขอใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว

ทีมงานผู้เชียวชาญ ประสบการณ์กว่า 10 ปี จะช่วยเหลือท่านได้แน่นอน

*****ค่าใช้จ่ายถูก บริการเป็นเลิศ เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ***** 

บริการจดทะเบียนขอใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว

ธุรกิจนำเที่ยว คือธุรกิจที่เกี่ยวกับการนำนักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยว หรือเดินทางไปทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยจัดให้มีบริการหรือการอำนวยความสะดวก เช่น สถานที่พัก อาหาร หรือสันทนาการอื่นโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 กำหนดไว้ว่าการประกอบธุรกิจนำเที่ยว จะต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว จากกรมการท่องเที่ยวเสียก่อน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความคุ้มครองจากการใช้บริการนำเที่ยวจากผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว ซึ่งสามารถดำเนินการได้ทั้งในรูปแบบที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ หากทำธุรกิจโดยไม่ได้ขอใบอนุญาต จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ ถูกปรับไม่เกิน 500,000 บาท เลยทีเดียว

สำหรับใครที่สนใจอยากจะทำธุรกิจนำเที่ยวจะต้องมีใบอนุญาต โดยใบอนุญาตของธุรกิจนี้มี 4 ประเภทด้วยกัน ดังนี้

1.ธุรกิจนำเที่ยว (บุคคลธรรมดา)

2.ธุรกิจนำเที่ยว (นิติบุคคล)

3.ธุรกิจนำเที่ยว ที่มีการดำน้ำและใช้เครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์อื่น (บุคคลธรรมดา)

4.ธุรกิจนำเที่ยว ที่มีการดำน้ำและใช้เครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์อื่น (นิติบุคคล)

ขั้นตอนในการจดทะเบียนขอใบอนุญาตนำเที่ยว

ติดต่อเจ้าหน้าที่

โทร 095-534-6549,083-834-2442

หรือ ID Line : @llightpro

คลิก >>>

เพื่อรับข้อมูลในการจดทะเบียนขอใบอนุญาตนำเที่ยว

เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูล

เจ้าหน้าที่ทำการให้รายละเอียดของเอกสาร

ที่จำเป็นต้องใช้และข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้

กรอกข้อมูล

เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลเอกสาร

ตามที่ลูกค้าแจ้งและตรวจสอบเอกสารที่ใช้ทั้งหมด

ยื่นเอกสาร

ทีมงานทำการยื่นเอกสารจดทะเบียนขอใบอนุญาตนำเที่ยว

แบบธรรมดา
3,990 บาท

- ดำเนินการ 5 วันทำการ

- ฟรี คัดกรอกตรวจสอบเอกสาร

-ฟรี อัดภาพถ่ายรูปภายในและภายนอกออฟฟิศ

- ฟรี ทำแผนที่บริษัทแบบลงกราฟฟิก เพื่อใช้ยื่น

- ฟรี กรอกคำขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยวประเภทนิติบุคคล (สธก.2)

- ฟรี ให้คำปรึกษาตลอดการดำเนินการ

- ฟรี ยื่นเอกสารให้กับกรมการท่องเที่ยว

- ฟรี ยื่นเอกสารให้กับกรมการท่องเที่ยว

-ฟรี บริการจัดส่งเอกสาร

แบบเร่งด่วน
5,990 บาท

- ดำเนินการ 1 วันทำการ

- ฟรี คัดกรอกตรวจสอบเอกสาร

-ฟรี อัดภาพถ่ายรูปภายในและภายนอกออฟฟิศ

- ฟรี ทำแผนที่บริษัทแบบลงกราฟฟิก เพื่อใช้ยื่น

- ฟรี กรอกคำขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยวประเภทนิติบุคคล (สธก.2)

- ฟรี ให้คำปรึกษาตลอดการดำเนินการ

- ฟรี ยื่นเอกสารให้กับกรมการท่องเที่ยว

- ฟรี ยื่นเอกสารให้กับกรมการท่องเที่ยว

-ฟรี บริการจัดส่งเอกสาร


 

เอกสารสำหรับขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

1.หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ รับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน

2.บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) รับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน

3.หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2) รับรองโดยกระทรวงพาณิชย์ รับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน

4.รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ.3) รับรองโดยกระทรวงพาณิชย์ รับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน

5.รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ (บอจ.4) รับรองโดยกระทรวงพาณิชย์ รับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน

6.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการทุกท่านพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีมีกรรมการต่างชาติ สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

7.สำเนาเอกสารสาคัญการเปลี่ยนชื่อ - สกุล ของกรรมการ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

8.สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการทุกท่าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

9.ตัวอย่างรอยตราประทับ 2 ตรา กรรมการลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท

10.รูปถ่ายด้านหน้าและด้านในสำนักงาน กรรมการลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท

11.หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองสถานที่ที่ใช้เป็นสำนักงาน

12.สำเนากรมธรรม์ประกันภัย ประกันอุบัติเหตุให้กับนักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว

***การชำระเงินเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้น***

รีวิวลูกค้า

หมายเหตุ

- ราคาค่าดำเนินการที่แจ้งด้านบนนี้ เป็นโปรโมชั่น อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาได้
- ขออนุญาตสงวนสิทธิ์ในเรียกคืนค่าดำเนินการได้กรณีไม่ต้องการยื่นแล้ว แต่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้ยืน หรือสามารถเลือกยื่นได้ตามช่วงเวลาที่สะดวกโดยไม่มีกำหนด
- ราคาค่าบริการยังไม่รวมค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยว

 

1589907742436
1589907679090
1589907986487
10180
Accounting planning budget concept : Business man offices workin
Creative Business Asia - Team Meeting in office
Millennial Asia businessmen and businesswomen having conference
Business strategy and Discussion concepts. Business owners are c
Business woman checking schedule on post it and talking with customer by telephone.
previous arrow
next arrow