วีซ่า Non-Immigrant O

ใช้สำหรับการติดตามภรรยาหรือสามีคนไทย

วีซ่า Non-Immigrant “O” ออกให้กับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปยังประเทศไทยเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ รวมถึง

ครอบครัวของบุคคลสัญชาติไทย

ผู้ติดตามของชาวต่างชาติที่ทำงานหรือศึกษาในประเทศไทย

อาสาสมัครมูลนิธิหรือองค์กรการกุศล

ใช้ชีวิตในบั้นปลาย (เกษียณ)

ติดต่อสอบถาม Click เลย โปรโมชั่นพิเศษรอคุณอยู่

โทร : 099-832-5334

Line Id : adminll

วีซ่า Non-Immigrant O
วีซ่าแต่งงาน หรือ วีซ่าติดตาม สามี – ภรรยา ชาวไทย สำหรับชาวต่างชาติที่จดทะเบียนสมรสกับชาวไทยและต้องการพำนักอยู่ในประเทศไทย
วีซ่าประเภทนี้สามารถอยู่ประเทศไทยได้ 90 วัน ออกโดยสถานเอกอัครราชฑูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยในประเทศที่ผู้ติดตามนั้นถือสัญชาติอยู่
การขอต่อวีซ่าครั้งต่อไป ผู้ติดตามจะต้องยื่นล่วงหน้าก่อนอายุวีซ่าหมดอย่างน้อย 45 วัน โดยจะขอขยายเวลาการพักอาศัยได้สูงสุด 1 ปี ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในประเทศไทย หากต้องการเดินทางออกนอกประเทศจะต้องทำ Re-Entry ทุกครั้ง เพื่อรักษาสิทธิ์หลังจากกลับมาจากต่างประเทศ หากไม่ทำ Re-Entry ก่อนเดินทางออกนอกประเทศ วีซ่าของท่านจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
วีซ่า Non-Immigrant O กรณีติดตามคู่สมรส ไม่อนุญาตให้ทำงานในประเทศไทยตามกฎหมาย หากต้องการที่จะทำงานในประเทศไทย ควรขอวีซ่าประเภท Visa Non-B และต้องมีใบอนุญาตทำงาน (Work permit)

เอกสารที่ต้องใช้ยื่นวีซ่ามีดังนี้

หน้าข้อมูลส่วนตัว รอยตราประทับขาเข้า, รอยตราอนุญาตขออยู่ต่อ (ถ้ามี), บัตรขาออก (ตม.6)

 • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประจำตัวพนักงาน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ
 • ทะเบียนการสมรส (คร.2)
 • ใบสำคัญการสมรส (คร.3)
 • สำเนาหนังสือรับรองสถานภาพการสมรสก่อนจดทะเบียน (สำเนาหนังสือความเป็นโสดของคนต่างด้าว) หากไม่มี สามารถขอคัดสำเนาจากสำนักงานเขต หรือ ที่ว่าการอำเภอที่ทำการจดทะเบียนสมรส)
 • ทะเบียนฐานะความเป็นครอบครัว (คร.22) และ ทะเบียนสมรสในต่างประเทศ
 • หนังสือรับรองจากส่วนราชการ สถานทูต หรือสถานกงสุล ของคนต่างด้าวในประเทศไทยหรือต่างประเทศแสดงว่าเป็นส่วนแห่ง ครัวเรือน
 • แสดงรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า 40,000 บาท โดยรับรอง จากสถานทูตหรือสถานกงสุลของ ผู้ยื่นคำขอประจำประเทศไทย หรือต่างประเทศ พร้อมแสดงหลักฐานอ้างอิงที่มาของรายได้ หรือ แสดงหนังสือรับรองยอดเงินฝากจากธนาคารในประเทศไทย เป็นภาษาไทย (เรียน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)
 • หรือสำเนาบัญชีเงินฝากออมทรพัย์หรือประจำ ไม่น้อยกว่า 400,000 บาท

(โดยผ่านการรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานมาแล้วไม่เกิน 1 เดือน)

 • ภาพถ่ายครอบครัวโดยมีคู่ สมรสอยู่ในภาพ และที่พักอาศัย ประมาณ 6 รูป(โดยแสดงให้เห็นบ้านเลขที่ และภายในบ้าน)

 • เอกสารอื่น ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรณีที่พักอาศัยไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน ให้แสดงหลักฐานสัญญาเช่าบ้านหรือหนังสือรับรองจากเจ้าบ้าน พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน,บัตรประชาชน และรับรองสำเนา โดยเจ้าบ้าน หรือ สัญญาซื้อขาย , ทะเบียนบ้าน และแสดงแผนที่ บ้านหรือคอนโด และใบเสร็จรับเงินค่าเช่าบ้าน สามเดือนย้อนหลัง

เอกสารที่ต้องใช้ยื่นวีซ่ามีดังนี้

 • พาสปอร์ต ตัวจริง และ สำเนาทุกหน้าพร้อมลายเซ็น
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว 3 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของภรรยา 1 ใบ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาบัตรประชาชนของภรรยา 1 ใบ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนสมรส และ สำเนาใบบันทึกสมรส อย่างละ 1ใบ ทั้งคู่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาใบเกิดลูก ทุกคน 1 ใบ ( ถ้ามี )
 • สำเนาทะเบียนบ้านลูก ทุกคน 1 ใบ ( ถ้ามี )
 • สมุดแบ็งค์ ธนาคารกสิกร หรือ ไทยพาณิชย์ เล่มจริง และ สำเนาหน้าแรก พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • รูปถ่ายแต่งงาน และ รูปถ่ายครอบครัว 10 ใบ ก็อบปี้สีลงกระดาษ A4  , 2 รูป ต่อ 1 แผ่น (ห้ามขาวดำ)

วีซ่าแต่งงานสำหรับชาวต่างชาติระยะเวลาในการทำวีซ่าประมาณ 3-4 สัปดาห์ เอกสารต้องส่ง

ทำก่อนวีซ่าหมด 3 อาทิตย์

ขั้นตอนดำเนินการ การขอวีซ่า

สอบถามรายละเอียดข้อมูลของคุณลูกค้า เพื่อแนะนำและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง

ชำระค่าบริการ

จัดเตรียมเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้อง สำหรับยื่นขอวีซ่า

ทำการนัดหมายยื่นขอวีซ่า

ยื่นวีซ่า รอรับผลพิจารณาวีซ่า