ฟรีวิเคราะห์การตลาด

Customer Relationship Management 

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ หรือ การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ซึ่งหมายถึงวิธีการที่เราจะบริหารให้ลูกค้ามีความรู้สึกผูกพันธ์กับสินค้า ,บริการ หรือองค์กรของเรา เมื่อลูกค้าเค้ามีความผูกพันธ์ในทางที่ดีกับเรา แล้วก็ลูกค้านั้นสนใจในสินค้า ไม่คิดที่จะเปลี่ยนใจไปจากสินค้าหรือบริการของเรา ทำให้เรามีฐานลูกค้าที่มั่้นคง และนำมาซึ่งความมั่นคงของบริษัท ดังนั้น การที่จะรู้ซึ้งถึงสถานะความผูกพันธ์กับลูกค้าได้นั้น เราก็ต้องอาศัยการสังเกตุพฤติกรรมของลูกค้า แล้วนำมาวิเคราะห์หาความเกี่ยวข้องระหว่าง พฤติกรรมของลูกค้ากับกลยุทธ์ทางการตลาดของเรา

ประโยชน์

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) กับบริษัท

สร้างมูลค่าเพิ่ม

เพิ่มความรวดเร็วในการ
ให้บริการ

เพิ่มประสิทธิภาพใน
การดำเนินงาน

ลดต้นทุนในด้านดารขาย
และการจัดการ

บริหารวงจรชีวิตของลูกค้า

เพิ่มประสิทธิภาพในกระ
บวนการตัดสินใจ

รวบรวมรายละเอียดต่างๆ
ของลูกค้า

 เพิ่มรายได้จากการขาย

10 กลยุทธ์ที่ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า